ตั้ง “วัน อยู่บำรุง – บุญจง วงศ์ไตรรัตน์” นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 2 ราย คือ นายวัน อยู่บำรุง และนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติและเห็นชอบ การแต่งตั้งอื่นๆที่น่าสนใจ คือ…

Read More