NUSA ซื้อหุ้น WEH เข้าข่าย “แบ็คดอร์” ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนติดตามข้อมูล

NUSA พุ่ง 18% รับซื้อหุ้น WEH 26.65% จ่ายด้วยหุ้นเพิ่มทุน 11,748 ล้านบาท

ก.ล.ต.สั่งอายัดทรัพย์คนทำผิด 10 ราย แต่งงบ STARK พร้อมห้ามออกนอกประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ลงทุนศึกษา และติดตามข้อมูลของบริษัท ณุศาสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการซื้อหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เพิ่มเติม เข้าข่ายเป็นรายการ Backdoor Listing

โดยจากกรณี NUSA แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ 16 ก.ค. 66 อนุมัติซื้อหุ้น WEH รวม 11,748 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุน NUSA ให้กับบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (TONE) ไม่เกิน 49.98% เป็นการตอบแทน ซึ่งมีขนาดของรายการ 99.90%

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ตคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ให้ NUSA ชี้แจงและปรับปรุงข้อมูลการคำนวณขนาดรายการดังกล่าวที่มาเป็นไปตามความเห็นของ ก.ล.ต. ให้ครบถ้วน โดยให้นับรวมขนาดรายการที่ NUSA ลงทุนหุ้น WEH เมื่อปี 65 ด้วย

ทั้งนี้ NUSA ชี้แจงว่าจะเร่งประสานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุมตามหน้าที่ของบริษัทมหาชนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวของ NUSA มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท หากรวมการซื้อหุ้น WEH ในปี 65 ด้วย ที่มีขนาดรายการ 49% จะทำให้มูลค่ารายการเกิน 100% ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่ง NUSA มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

1.ขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคำจอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) โดยไม่ชักช้า หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

2.ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยหากมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทราบผลพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องระบุในหนังสือนัดประชุมโดยชัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอผลพิจารณา

สำหรับปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงของ NUSA และบริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลของ NUSA ด้วยความระมัดระวัง

  NUSA ซื้อหุ้น WEH เข้าข่าย “แบ็คดอร์” ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนติดตามข้อมูล

By admin

Related Post