มร.ราชนครินทร์ ฝ่าดราม่า! มอบดุษฎีบัณฑิต “มีชัย ฤชุพันธ์”

วันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดให้มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมเข้ารับปริญญา ให้แก่บัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ ในช่วงปีการศึกษา 2562-2564 จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์ ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ภายในหอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

โดยจุดที่น่าสนใจคือรายชื่อบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ด้านสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวน 8 ราย

 มร.ราชนครินทร์ ฝ่าดราม่า! มอบดุษฎีบัณฑิต “มีชัย ฤชุพันธ์”

เปิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 คืออะไร? ทำไมก้าวไกล ต้องเดินเกมแก้ไข คำพูดจาก เว็บสล็อต777

ขั้นตอนแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ากระบวนการหลัก-เงื่อนไขสำคัญในรัฐสภา

ย้อนปมแก้มาตรา 272 "ปิดสวิตช์ ส.ว." ชงเข้าสภา 6 ครั้ง ถูกตีตกทั้งหมด

ประกอบด้วย ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้แก่ พระครูภาวนาจริยคุณ สาขาพัฒนาสังคม นายวิราช เกสโรกูล สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประกอบด้วย นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย นายมีชัย ฤชุพันธ์ ศ.พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง สาขาวิชานิติศาสตร์ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายสมโภชน์ อาหุนัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นายจิตรกร เผด็จศึก สาขาวิชาการจัดการ

โดยรายชื่อที่เป็นที่อาจทำให้เกิดความไม่สะบายใจ ต่อบรรดากลุ่มการเมืองในพื้นที่ ต่อการที่จะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชานิติศาสตร์ในครั้งนี้ คือรายชื่อ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ซึ่งเคยเป็นอดีตประธานยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ที่ถูกมองว่ากติกาในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ทำให้พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากเป็นลำดับที่ 1 ไม่สามารถที่จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้ เพราะมีการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจในการเข้ามาร่วมลงคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากภายในมหาวิทยาลัยว่า ระหว่างการประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้มีหนึ่งในกรรมการผู้พิจารณา ได้ออกเสียงคัดค้านการมอบปริญญาดังกล่าวให้แก่นายมีชัย โดยอ้างเหตุผลว่า จากสถานการณ์ที่ทำได้เกิดวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันนั้น เกิดจากสาเหตุสำคัญที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) ที่มีนายมีชัย เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

“จึงเป็นห่วงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะตอบสังคมอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักของสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาการปกครองในระบบประชาธิปไตย เมื่อนายมีชัย เคยดำรงตำแหน่งใน คสช. เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในปี 2560 ซึ่งมีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตย จึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะมอบปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นี้ให้แก่ นายมีชัย”

แต่สุดท้ายหลังการลงมติในประชุม มีมติ 6 : 1 เห็นว่า นายมีชัยมีความเหมาะสมที่สมควรได้รับการมอบปริญญาดังกล่าว โดยคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการแทนอธิการบดี รองประธาน นางบุญมี ศรีสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ ผศ.นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ นางนฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้สำหรับหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการฯ สรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คือ 1.มีผลงานหรือความเชี่ยวชาญพิเศษหรือประสบความสำเร็จในวิชาชีพระดับดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 2.ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 3.ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 4.ไม่เป็นบุคลากร หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดของมหาวิทยาลัย 5.ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะพิจารณา ซึ่งได้มีการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับในช่วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2565 ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม นายมีชัย ฤชุพันธ์ นั้น เคยเป็นอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แต่ได้ลาออกไปเมื่อปี 2561 ปัจจุบันอายุ 85 ปี เคยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มาแล้วถึง 4 ครั้ง จาก 4 มหาวิทยาลัย และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 หากมีการเข้ารับปริญญาอีกครั้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By admin

Related Post